The 13th International Kawasaki Disease Symposium

Date:October 29 (Fri.) – 31 (Sun.), 2021 (UTC +9), Venue:Virtual, Presidents:Mamoru Ayusawa, Yosikazu Nakamura

Organizing Committee

President

Mamoru Ayusawa

Yoshikazu Nakamura

Vice President

Yoshihide Mitani

Masaru Miura

Adriana Tremoulet

Honorary President

Kenji Hamaoka

Masahiro Ishii

Hirohisa Kato

Shunichi Ogawa

Kei Takahashi

Hroshi Yanagawa

Jane C. Burns

Welton M. Gersony

Hung-chi Lue

Marian E. Melish

Jane W. Newburger

Anne H. Rowley

Stanford T. Shulman

Masato Takahashi

Kathryn A. Taubert

Mei-Hwan Wu

Administration Committee

Hiroyuki Suzuki

Jun Abe

Kentaro Aso

Mamoru Ayusawa

Shouzaburo Doi

Motofumi Iemura

Kazuyuki Ikeda

Yoshio Imada

Tohru Kobayashi

Hiroyuki Matsuura

Tomoyuki Miyamoto

Masaaki Mori

Yuichi Nomura

Keiji Tsuchiya

Financial Committee

Naokata Sumitomo

Kazunari Kaneko

Satoru Nagata

Hideshi Tomita

Kenji Waki

Program Committee

Shuichi Ito

Kyoko Imanaka

Masahiro Kamada

Kensuke Karasawa

Tomio Kobayashi

Masahiro Misawa

Yumi Mizuno

Koichi Nihei

Shohei Ogata

Yoshihiro Onouchi

Eisuke Suganuma

Kenji Waki

YUKAKO Yoshikane

Publicity Committee

Tomoyo Matsubara

Kenji Furuno

Mitsuru Seki

Eisuke Suganuma

YUKAKO Yoshikane

Scientific Committee

Tohru Kobayashi

Kentaro Aso

Ryuji Fukazawa

Sayaka Fukuda

Kenji Furuno

Shigeto Fuse

Hiromichi Hamada

Toshiro Hara

Keiichi Hirono

Motofumi Iemura

Kazuyuki Ikeda

Hiroshi Katayama

Taichi Kato

Masaru Miura

Masaaki Mori

Hiromi Muta

Satoru Nagata

Masao Nakagawa

Yoshikazu Nakamura

Yuichi Nomura

Fujito Numano

Toshiaki Oharaseki

Hideaki Senzaki

Masaki Shimizu

Shinichi Takatsuki

Seiichiro Takeshita

Etsuko Tsuda

Tomoyo Yahata

Kenichiro Yamamura

Muneo Yoshibayashi

Social Program Committee

Kensuke Karasawa

Masahiro Misawa

Hiromi Muta

Koichi Nihei

International Committee

Yoshihide Mitani

Hiromichi Hamada

Tomoyo Matsubara

KENJI Suda

Aria Core Member

Moshe Arditi

Roland Cimaz

Surjit Singh

Min-Seob Song

page top